Regulamin sklepu i polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego Antykwariat „Gelber’’ Barbara Gelber działającego pod adresem internetowym www.antykwariat-gelber.pl (dalej: „Sklep”).
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Sklep jest własnością Barbary Gelber prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Antykwarat „Gelber” Barbra Gelber (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Grochowska 106 04-301 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego NIP: 1130108133, numer REGON: 011162599 dalej: „Sprzedawca”).
 4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej  - pod adresem: kontakt@antykwariat-gelber.pl
  2. poczty tradycyjnej  - pod adresem: Grochowska 106, 04-301 Warszawa
  3. telefonu  - pod numerem: 698313034
 5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu, oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną. 
 6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;

Klient - Użytkownik lub Kupujący;

Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;

Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;

Produkt - książki dostępne w Sklepie, który może nabyć Kupujący;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

Umowa - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;

Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

 

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 

§ 4. Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 

§ 5. Utworzenie Konta

 1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. kliknąć w zakładkę „utwórz konto”;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
   • adres poczty elektronicznej,
   • stworzone hasło do Konta,
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. kliknąć opcję „utwórz konto”.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „utwórz konto”.
 3. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
 4. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o następujące dane fakultatywne:
  1. adres zamieszkania;
  2. numer telefonu;
  3. imię i nazwisko;
 5. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
 6. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinien zalogować się na Konto a następnie kliknąć opcję „usuń konto”. 
 7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane. 
 8. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

 

§ 6. Nabywanie Produktów

Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów. 

 1. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Sklepu;
  2. wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
  3. wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
  4. w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   • imię,
   • nazwisko,
   • numer telefonu,
   • adres poczty elektronicznej,
   • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
   • sposób dostawy,
   • sposób płatności,
   • NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
  5. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  6. w przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - zaznaczyć odpowiedniego checkbox’a przy oświadczeniu o charakterze zawieranej umowy sprzedaży (zawodowym lub niezawodowym);
  7. kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
 2. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
  1. przesyłka kurierska;
  2. przesyłka pocztowa;
  3. dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
  4. obiór osobisty pod adresem: Grochowska 106, 04-301 Warszawa
 3. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności tpay;
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze Produktu
 4. Kliknięcie przez Kupującego opcji „kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem. 
 5. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 5 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. 

 

§ 7. Realizacja Zamówienia

 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję osobistego odbioru zamówionego Produktu, może odebrać go pod adresem: Grochowska 106, 04-301 Warszawa w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości potwierdzającej przygotowanie Produktu do odbioru. 
 2. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Produktu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na odbiór Produktu. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Jeżeli przed odstąpieniem przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży Kupujący dokonał zapłaty za Produkt, Sprzedawca zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności niezwłocznie po dokonaniu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę. 
 3. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium całego świata.
 4. W przypadku wysyłki do krajów nienależących do Unii Europejskiej, Kupujący ponosi koszty opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat, Kupujący może odnaleźć na stronie internetowej Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC), zawierającej aktualne stawki należnych opłat: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redirectionDate=20110310).
 5. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący.
 6. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 2 dni roboczych od dnia: 
  1. zaksięgowania płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
 8. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
 9. Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 
 2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej. 

Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:

elektronicznej;

papierowej.

W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

imię i nazwisko Kupującego;

adres poczty elektronicznej;

adres do korespondencji;

wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;

wskazanie Produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;

numer Zamówienia;

data złożenia Zamówienia

kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej. 

Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:

 

„Anykwariat „Gelber” Barbara Gelber

ul. Grochowska 106

04-301 Warszawa”

 

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego Produktu lub dowodu jego odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 9. Reklamacje dotyczące Produktów

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9. 

 1. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
  1. własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. dowód zakupu Produktu lub jego kserokopię;
  3. Produkt objęty reklamacją;

 

pod adres:

 

„Antykwariat „Gelber” Barbara Gelber

ul. Grochowska 106

04-301 Warszawa”

 

 1. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
  1. uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
  2. nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi. 
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę. 
 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną.
 4. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

 

§ 10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną

Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.

Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

imię i nazwisko Użytkownika;

adres poczty elektronicznej;

opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

Do reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 9 ust. 5-6 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

 

§ 11. Własność intelektualna Sprzedawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
  1. nazwa Sklepu;
  2. logo Sklepu;
  3. zdjęcia i opisy Produktów;
  4. zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 12. Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: 

 

§ 13. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 14. Zmiana Regulaminu

 1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
  2. dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  3. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
 3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Reklamacyjne.
 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 16.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

 

 

 

___________________, dnia ________________ r.

 

(miejscowość i data)

Kupujący

 

 

__________________________ 

              (imię i nazwisko)

 

 

__________________________

       (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

 

__________________________ 

      (kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

Sprzedawca

 

Antykwariat „Gelber” Barbara Gelber

 

Grochowska 106, 04-301

 

kontakt@antykwariat-gelber.pl

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

Ja, niżej podpisany/-a, oświadczam, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Produktów:

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________.

 

Dane Zamówienia:

 

- numer: _________________________________________________________________________

 

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

 

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

 

Kody PKD działalności gospodarczej Kupującego 

(wpisać tylko wtedy, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta):

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)

 

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie reklamacyjne 

 

 

___________________, dnia ________________ r.

 

(miejscowość i data)

Kupujący

 

 

__________________________ 

              (imię i nazwisko)

 

 

__________________________

       (ulica, nr domu, nr lokalu)

 

 

__________________________ 

      (kod pocztowy, miejscowość)

 

 

 

 

Sprzedawca

 

Antykwariat „Gelber” Barbara Gelber

 

Gochowska 106, 04-301 Warszawa

 

kontakt@antykwariat-gelber.pl 

 

OŚWIADCZENIE REKLAMACYJNE

 

Dane Zamówienia:

 

- numer: _________________________________________________________________________

 

- data złożenia (dzień/miesiąc/rok): ____________________________________________________

 

- data dostarczenia Produktów: (dzień/miesiąc/rok): ______________________________________

 

Dokładny opis przyczyn złożenia reklamacji:

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

Żądanie reklamacji (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

 

 • wymiana Produktu na wolny od wad
 • usunięcie wady Produktu

 

Żądanie reklamacji na wypadek, gdyby realizacja powyższych żądań była niemożliwa (wybrany wariant należy zaznaczyć znakiem „X”):

 

 • obniżenie ceny Produktu do ceny:
 • odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

____________________ złotych

 

 

 

 

____________________________________

(czytelny podpis Kupującego)

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

STRONY INTERNETOWEJ WWW.ANTYKWARIAT-GELBER.PL

 

 

1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

 

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Barbara Gelber, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Antykwariat Gelber, z siedzibą przy: Grochowskiej 106 04-301 Warszawa, NIP: 1130108133 (zwany dalej: „Właściciel").

 

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

prawidłowego wykonywania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego on-line, za pośrednictwem strony internetowej antykwariat-gelber.pl

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do

a. zarejestrowania się na stronie internetowej;

b. zawarcia umowy;

c. dokonania rozliczeń;

d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;

e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

III. RODZAJ DANYCH

 

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

a. zarejestrowania się na stronie internetowej:

 

- adres e-mail;

b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;  

- adres dostawy;  

- numer telefonu;  

- adres e-mail;

c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);  

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

 

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

 

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

 

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory, przez administratora, danymi osobowymi.

6. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

7. Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.

8. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Informacje, dotyczące umowy, przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

3. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

4. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

 

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

 

VIII. PLIKI COOKIES

 

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

7. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.

8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;

b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;

c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;

d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;

e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;

f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić Ci najlepszą jakość na naszej stronie! Polityka prywatności

Rozumiem